Kognitiivinen käyttäytymisterapia on lukuisissa tutkimuksissa havaittu vaikuttavaksi psykoterapian muodoksi psykologisten ongelmien hoidossa. Se on yleisimpiä psykoterapian muotoja sekä Suomessa että muualla maailmassa. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa hoito alkaa käyttäytymisanalyysillä, jossa terapeutti ja asiakas tutkivat yhdessä muutaman tapaamisen ajan asiakkaan ongelmien kokonaisuutta. Analyysin kohteina ovat muun muassa: kuinka asiakkaan ongelmat ilmenevät, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ongelmien kehittymiseen ja millaiset tekijät pitävät ongelmia yllä. Käyttäytymisanalyysin myötä luodaan hoitosuunnitelma, joka pitää sisällään muun muassa sen, millaisin keinoin ongelmia hoidetaan ja kuinka kauan hoito arvioidusti kestää. Terapian pituus riippuu asiakkaan ongelmien yksilöllisestä luonteesta. Tästä johtuen hoitojen pituutta on hankala määrittää ennalta, tuntematta ongelmakokonaisuutta. Terapiassa tavataan tyypillisesti kerran viikossa, 45-60min kestävän istunnon ajan.

Katso tarkemmin kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta, sen vaikuttavuudesta ja erilaisista hoitomenetelmistä esimerkiksi:
www.kayttaytymisterapia.net (yleisesti kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta.)
www.kakkt.fi (Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys, jonka jäsenenä olen.)

Psykoterapiatyöskentelystäni

Olen keskittynyt psykoterapiatyössäni tähän mennessä mieliala-, ahdistuneisuus-, ja tunne-elämän ongelmien hoitoon. . Olen kohdannut terapia- ja kriisityössä myös traumoista kärsiviä ihmisiä. Traumojen hoitoon liittyen olen  suorittanut EMDR-terapian 1-vaiheen koulutuksen (www.emdr.fi)

Sosiaalipsykologina havainnoin, huomioin ja nostan esiin ilmiöitä, joita tapahtuu ihmisten välisissä kohtaamisissa, vuorovaikutuksessa. Rauhalliseen, asiakasta kuulevaan rytmiin kehittyvässä terapiasuhteessa kohtaavat kaksi (tai ryhmäterapiassa useampi) tasa-arvoista, erilaista elämän- ja kokemushistorian omaavaa persoonaa. Koen tärkeäksi ja olennaiseksi huomion kiinnittämisen terapiasuhteessa tapahtuviin ilmiöihin yhdessä asiakkaan kanssa.

Työskentelyyni vaikuttaa aiempi työkokemukseni kuntoutuksesta ja kriisityöstä. Vaikka asiakkaan ongelmien hoito on keskeisimmällä sijalla psykoterapiassa, huomioin asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti.

Yksilöterapia

Otan vastaan erilaisista psykologisista / psyykkisistä ongelmista kärsiviä ihmisiä. Terapian kesto määrittyy asiakkaan ongelmien kokonaisuudesta käsin. Terapia alkaa muutaman tapaamisen ajan kestävällä käyttäytymisanalyysillä. Ensimmäisten tapaamisten myötä määräytyvät hoitosuunnitelma, terapian alustava kesto sekä hoitomenetelmät, joilla ongelmia hoidetaan.
Käyn terapiatyöhöni liittyen säännöllisessä työnohjauksessa.

Yksilöterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea (ks. tarkemmin kelan kuntoutuspsykoterapiasta: www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia).

Ryhmäterapia

Toteutan 12 tapaamista (+3 seurantatapaamista) käsittävän ryhmäterapian sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon. Ryhmän koko on 6 asiakasta. Ryhmä rakenne perustuu vuosikymmeniä tutkittuun ja kehitettyyn malliin, jonka on havaittu olevan vaikuttava sosiaalisen tilanteiden pelon hoitoon. Ennen ryhmän aloittamista tapaan jokaisen asiakkaan yksilöllisesti aloitustapaamisen merkeissä. Aloitustapaamisessa esitellään ryhmäterapian malli ja sisältö, kartoitetaan asiakkaan sosiaalista jännittämistä, arvioidaan ryhmäterapian soveltuvuutta sekä tutustutaan toisiimme.
Käyn terapiatyöhöni liittyen säännöllisessä työnohjauksessa.